Voorwaarden

Je gebruik van deze site houdt in dat je de volgende gebruiksvoorwaarden integraal aanvaardt.

Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat deze site hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. We kunnen ook niet beschouwd worden als de instantie die de inhoud van deze websites of de websites in het algemeen goedkeurt, publiceert of wettigt. Bijgevolg zijn de uitbaters van die websites de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz.

Betrouwbaarheid van de informatie op de site

Op onze site informeren wij je op geheel vrijblijvende wijze. Deze gegevens worden je geheel ter informatie aangeboden en wij kunnen je dus niet garanderen dat de informatie betrouwbaar, volledig en pertinent is. Wij bevelen je bijgevolg aan een beroep te doen op betrouwbare professionele adviseurs (vastgoedmakelaars, experts, architecten, advocaten, notarissen, fiscalisten of andere) alvorens een beslissing te nemen in verband met één of ander aspect van jouw onroerende goederen. Wij doen al het mogelijke om op onze site betrouwbare en regelmatig geüpdate informatie ter beschikking te stellen. De website kan echter niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten in de informatie. Wij raden je bijgevolg ten stelligste aan om, voordat je eender welke beslissing neemt (aankoop, huur,...) omtrent het vastgoed, zelf de juistheid van de informatie en de beschikbaarheid van het vastgoed na te gaan door contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid van de site

Hoewel wij ons inzetten om onze website 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 ter beschikking te stellen, behouden wij ons het recht om op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing, de toegang tot de site te onderbreken om technische redenen of andere. Wij behoudens ons eveneens het recht onze diensten te beëindigen. Dit zonder dat we kunnen verantwoordelijk gehouden worden voor deze onderbrekingen en de mogelijke gevolgen hiervan voor jou of een derde.

Toegangsverbod tot de site

Wij behouden ons het recht eenzijdig de toegang te verbieden tot heel de site of een gedeelte ervan voor elke fysieke of rechtspersoon:
-die deze gebruiksvoorwaarden zou overtreden,
-die op de één of andere manier de goede reputatie van de site zou aantasten,
-die inbreuk zou plegen op de intellectuele rechten van derden,
-die de site zou aanwenden voor onwettige doeleinden.
Wij behouden ons eveneens het recht om diezelfde personen gerechtelijk te vervolgen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van deze website is de Belgische Wet van toepassing en enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.

Bescherming van intellectuele rechten

Ons logo, evenals onze de bedrijfsnaam behoren tot ons eigen auteursrecht en mogen onder geen beding worden gereproduceerd of weergegeven zonder onze toestemming.

De aanwezigheid van andere handelsnamen of merknamen of deze website geschiedt na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbenden daarop.

Wij dragen niettemin geen enkele aansprakelijkheid voor de aanwezigheid van informatie op onze website die mogelijks een inbreuk zouden plegen op intellectuele rechten van derden.

Partijen die menen dat hun intellectuele rechten werden geschonden door een niet toegelaten gebruik van hun werk op deze website worden vriendelijk uitgenodigd hiervan ten spoedigste ons in kennis te stellen, zodat wij het nodige zullen doen om het inbreukmakend materiaal minstens tijdelijk van de website te verwijderen.